ثبت‌نام تابستان

برای ثبت نام در برنامه‌های تاب‌ستان ۹۸ می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید:

گروه ۵ و۶ سال

گروه ۶ الی ۹ سال

گروه ۹ الی ۱۲ سال

گروه ۱۲ الی ۱۵ سال