ثبت‌نام دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

برای ثبت نام در دوره‌ی کارگاهی سواد خانگی می‌توانید از لینک‌زیر استفاده کنید:

ثبت‌نام دوره‌ی کارگاهی سواد خانگی

برای ثبت نام در دوره‌ی آموزشی بازاندیشی و کودک می‌توانید از لینک‌زیر استفاده کنید:

ثبت‌نام دوره‌ی بازاندیشی و کودک

برای ثبت‌‌نام در دوره‌های رهای نوجوان می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید:

ثبت‌نام دوره‌های رهای نوجوان فصل زمستان

ثبت‌نام دوره‌های رهای نوجوان فصل پاییز